ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА https://yccibg.com.

В сила от 25.05.2018 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, Ямболска търговско-промишлена палата , ЕИК 838163493, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1, („ЯТПП“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница се притежава от Ямболска търговско-промишлена палата и се управлява от ЯТПП в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. ЯТПП се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. ЯТПП не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ЯТПП не обработва такава информация за Вас.

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЯТПП събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Сдружението за изпълнение на предоставяне на услугите на ЯТПП. Данните Ви служат за навременен отговор на Ваше запиване за информация, осъществено чрез контактната форма на интернет страницата ни. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Сдружението, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които ЯТПП може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на ЯТПП и предоставяте информация на Сдружението.

 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

– Навременен отговор на Ваше запиване за информация, осъществено чрез контактната форма на интернет страницата ни – e-mail адрес, телефон и име на запитващияЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ЯТПП са: Използваме Вашата контактна информация с цел своевременно да отговорил на възникнали въпроси единствено и само след запитване от Ваша страна, осъществено чрез контактната форма на нашата интернет страница. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на услугите и комуникацията с клиентите на ЯТПП.РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За случаите, в които ЯТПП споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ЯТПП, Сдружението има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ЯТПП да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

ЯТПП не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между ЯТПП и дружество/организация, действащо като изпълнител за определени услуги или партньор по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. В тези случаи ЯТПП гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ЯТПП взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички служители на ЯТПП са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които ЯТПП споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ЯТПП, сдружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните дан