„TEAMWORK 2“  е 2-годишен проект (с продължителност от февруари 2023 г. до януари 2025 г.), финансиран от Програма „ Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европйекста Комисия, който поставя в своя фокус противодействие със сексуалния тормоз (SH) на работното място , което е широко разпространена и недостатъчно докладвана форма на насилие, основано на пола, в целия Европейски Съюз. Проектът е пряко свързан със следната област: насилие и тормоз в областта на труда.

Проектът включва разнообразен мултинационален консорциум от 13 партньори от 6 държави-членки на ЕС, включително 6 организации на гражданското общество на национално ниво със сериозен опит в сферата на правата на жените и превенцията/справянето с насилието срещу жени, 1 експертен партньор в корпоративното обучение, 3 организации за подкрепа на бизнеса / търговско-промишлени палати/ и 2 социални партньора (профсъюзи) за съвместна работа по проблема, както и базирана в Брюксел мрежа.

Очаква се проектът TEAMWORK 2 да допринесе за укрепване на съществуващите национални политики за превенция и борба с насилието, основано на пола, на работното място. Проектът разчита на стратегия отдолу нагоре (овластяване на жертви, работодатели и широкомащабно разпространение на добри практики), за да подтикне към инициативи за подобрения на политиката в тази област. Ангажиментът на съответните публични органи за подобряване на политиките ще бъде постигнат чрез целенасочена комуникация и ангажирането им за преглед на резултатите от новите услуги, като ще се търси сътрудничество с тях за институционализиране на добрите пилотни практики. По този начин проектът ще допринесе за устойчиви промени в политиките и практиките на национално ниво, което ще доведе до промени в социалните нагласи и поведение в дългосрочен план.

Ямболската търговско-промишлена палата е партньор в проекта от България, като нейната роля е изключително важна, осигурявайки лесен достъп до света на бизнеса и работодателите, за насърчаване на добри практики за благополучие на работното място и предотвратяване на дискриминация и тормоз основано на пола.

Очаквайте скоро повече информация за дейности, които ще се проведат в България, включително обучения и възможност за обмяна на опит по темата, насочени към работодатели, както и към представители на работодателски организации и синдикати.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: CERV-2022-DAPHNE 101094241.