За Нас

Ямболската търговско-промишлена палата е неправителствена, неполитическа, нестопанска организация с идеална цел, чиято основна задача е да подпомага бизнес средите в региона, да формира пазарно мислене и действие, да работи за осигуряване на подходящ бизнес климат и среда за ефективни инвестиции, да подпомага изграждането и функционирането на гражданско общество, да съдейства пряко и косвено за подобряване на жизнената среда и благосъстоянието на хората в общините и региона.
В Ямболската ТПП членуват и работят в партньорство над 136 редовни и 960 асоциирани членове – малки и средни предприятия, предприемачи, производители, търговци, общини, социални партньори, неправителствени организации, научни и консултантски институции, медии и граждани, предимно от град Ямбол, Ямболски регион, от съседни региони и европейски страни.
Ямболската ТПП е една от най-големите и с най-голям експертен потенциал от мрежaтa на регионалните национално признати работодателски организации в България. Екипът на ЯТПП се състои от 7 експерти на пълно работно време и повече от 30 експерти, които работят на непълен работен ден. За 25-те години на своето създаване ЯТПП успешно навлезе в обществения и социалния живот на региона, внасяйки позитивна промяна и отношение между своите членове, партньори и граждани.
ЯТПП има разнообразни сфери на дейност. Те започват с информационни и консултантски услуги, организиране на семинари, обучение на фирми, бизнес подкрепа за въвеждане на иновации и внедряване на технологични трансфери, пазарни проучвания, разработване на стратегии и решения за бизнес развитие, консултации по бизнес планиране, данъчни и правни системи, човешки ресурси и др.
ЯТПП работи много интензивно в областта на подготовката, управлението и изпълнението на Европейски проекти, като трансгранично сътрудничество България-Турция, Програма за развитие на селските райони, ОП Административен капацитет, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съвместна оперативна програма Черноморския басейн, Еразмус +. ЯТПП успешно подготви и реализира над 30 проекта през първия програмен период 2007-2013. В 23 от тях, ЯТПП е била водещ партньор.

Ямболска търговска-промишлена палата е организацията домакин на Enterprise Europe Network, за регионите на Ямбол, Сливен и Бургас от самото съществуване на мрежата, вече повече от 10 години. Enterprise Europe Network към ЯТПП, е съдействал на стотици бизнес и изследователски организации за повишаване на конкурентоспособността им и за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации.