Как ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK може да Ви бъде полезна?

Enterprise Europe Network- Ямбол, предоставя на предприятията интегрирани бизнес, информационни и консултантски услуги в следните направления:

Европейска интеграция:

* Осигуряване на информация във връзка с функционирането и възможностите на Вътрешния пазар на стоки и услуги, вкл. препращане към актуални търгове.

* Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.

* Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на обратната връзка.

* Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество.

* Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор.

Технологичен трансфер и иновации:

* Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит (анализ), изготвяне и разпространяване на технологични оферти и заявки за въвеждане на нови продукти и процеси в производството, технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси.

* Съдействие при пазарната реализация на научни разработки - трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени предприятия.

* Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП.

* Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия, на секторни и тематични срещи, на фирмени мисии в България и в чужбина.

* Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на предприятието под формата на абонамент.

Програми и проекти:

* Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа.

* Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по европейски и национални програми и фондове – Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и др.