Информационно табло за единния пазар от 2020 г.: държавите членки трябва да положат повече усилия, за да може единният пазар на ЕС да работи добре

сряда, 22 юли 2020 14:13

На 3 юли  Комисията издаде информационното табло за единния пазар от 2020 г., според което въпреки подобренията в някои области държавите членки трябва да положат повече усилия, за да се осигури безпрепятствената работа на единния пазар. Както се видя по време на кризата във връзка с коронавируса, добре работещият единен пазар е от решаващо значение за обезпечаване на свободни доставки в целия ЕС и е жизненоважно за бързото възстановяване на икономиката на ЕС. Резултатите от тазгодишното издание на информационното табло, което е налично като инструмент в интернет, подчертават колко е важно усилията отново да се съсредоточат върху изпълнението и ефективното прилагане чрез принудителни мерки съгласно приетия през март 2020 г. План за действие за ефективното прилагане на Комисията. Най-важното е, че за напълно работещ единен пазар има нужда от сътрудничество между Комисията и държавите членки. Новосъздадената Работна група по въпросите на правоприлагането във връзка с единния пазар ще бъде едно от основните средства за насърчаване на сътрудничеството между тях.
В информационното табло за единния пазар се прави подробен преглед на начина, по който правилата на ЕС за единния пазар са се прилагали в Европейското икономическо пространство (ЕИП) през 2019 г. С негова помощ се оценяват резултатите на държавите членки по отношение на отвореността на пазарите и средствата за управление, както и в определени области на политиката, въз основа на редица подбрани показатели. Констатациите са представени под формата на диаграма с карти със „светофарни цветове“, които показват различните постижения – червен за резултати под средните, жълт за средни резултати и зелен за резултати над средните.
В сравнение с миналата година, сега информационното табло свидетелства за стабилно положение в повечето държави членки, но в цялостните резултати се наблюдава лек спад. В таблото има общо 158 зелени карти (153 през 2018 г.), 107 жълти (137 през 2018 г.) и 59 червени (59 през 2018 г.) Най-добре представилите се страни през 2019 г. са Латвия, Кипър, Дания, Естония, Финландия и Словакия, а най-малко подобрения е имало в Испания, Италия, Франция и Австрия.


 

Ето и другите съществени констатации в информационното табло за единния пазар от 2020 г.:

  • Неравномерно разпределени принудителни мерки за изпълнение на правилата за единния пазар макар че държавите членки значително са подобрили транспонирането на законодателството на ЕС, броят на производствата за установяване на нарушение е нараснал, отчасти поради непълно или неправилно транспонирано законодателство на ЕС. Информационното табло показва особено подобрение в принудителните мерки за изпълнение на законодателството за защита на потребителите благодарение на силната координираща роля на Европейската комисия и мрежата на европейските потребителски центрове.
  • Разширено административно сътрудничество между държавите членки: използването на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), която подпомага административното сътрудничество между държавите членки в 16 области на политиката и правото, е нараснало с 52 % и сега обхваща 59 презгранични административни производства.
  • Стабилно повишение на употребата на средства, помагащи на гражданите и предприятията да извличат ползи от единния пазар: съществено е нараснал броят на гражданите, използващи информационния портал „Вашата Европа“ и услугата „Вашата Европа – съвети“ (увеличение с 48 % за „Вашата Европа“ с 35 милиона посещения и с 52 % за „Вашата Европа – съвети“ с 35 хиляди запитвания). Натоварването на СОЛВИТ – неофициално средство за решаване на проблеми – е нараснало общо с 4 %.
  • Повече работа е необходима в определени области на политиката: нужни са по-нататъшни подобрения, за да се обезпечи свободното движение на специалисти, особено за осигуряване на повече решения за признаване на професионалните квалификации. Резултатите на държавите членки в областта на обществените поръчки все още са неравномерно разпределени, в частност по отношение на поръчките, възлагани на единствения участник.

Контекст
Информационното табло за единния пазар е инструмент в интернет, чието предназначение е да се наблюдават резултатите на държавите членки чрез използване на ясни показатели, като целта е подобряване на работата на единния пазар. 
В годишното информационно табло за единния пазар в частност се прави оценка на начина, по който държавите членки:

  • изпълняват правилата на ЕС;
  • създават отворени и интегрирани пазари (напр. в областта на обществените поръчки и търговията със стоки и услуги);
  • разглеждат административните въпроси, засягащи чуждестранните работници (напр. във връзка с професионалните квалификации);
  • осъществяват сътрудничество и допринасят за редица средства за управление на равнище ЕС (напр. портала „Вашата Европа“, мрежата СОЛВИТ и Европейския портал за трудова мобилност EURES).

В информационното табло за единния пазар се прави оценка на резултатите в три области на политиката, две от които се отнасят до отварянето и интеграцията на пазарите, както и оценка на 12 средства за управление.

За повече сведения:
Информационно табло
Информационни документи по държави
Преглед на резултатите
Нова промишлена стратегия за Европа
Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар
Пътят на предприятието на единния пазар: практически препятствия и пречки