Иновации

Еnterprise Europe Network разполага със сертифицирани експерти за извършване на услугата оценка на иновационен капацитет на МСП, развиващи иновации на ниво услуги, продукти, технологии и бизнес модел. Оценката се извъшва чрез инструмента IMP3rove.
Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия и е в съответствие с Европейските стандарти за управляние на иновациите: CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.
Оценява се начина на управление на иновациите в петте им измерения:
-Иновационна стратегия
-Иновационна култура
-Жизнен цикъл на иновациите
-Основополагащи фактори
-Иновационни резултати (финансовото измерение от внедрените иновации)

След оценката клиентът получава доклад, който позволява на фирмата да види силните и слабите си страни, сравнявайки я с най-добрите фирми от бенчмаркинг база данни. В момента базата данни IMP3rove е най-голямата бенчмаркинг база данни с данни фирми от всички сектори и над 30 държави.
След генериране на доклада сертифицираният експерт изготвя препоръки за конкретни мерки, които фирмата да предприеме, с цел да подобри иновационния си мениджмънт и всички свързани дейности (управление на човешките ресурси, управление на иновационни проекти, повишаване на приходите от иновации и др.).

Ползите за фирмите са:
- Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни и да се сравните с най-добрите фирми във Вашия сектор на световно ниво ;
- Ще получите препоръки по отношение на възможностите за по-добро управление и стимулиране развитието на иновации;
- Ще разберете как управлението на иновациите влияе на растежа им;
- Ще получите сертификат за преминаване през оценката, която е в съответствие със стандартите CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899;
- Оценката ще бъде с добавена стойност за репутацията на Вашата фирма;
- Извършената оценка с IMP3rove е предимство при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020;

Какви други услуги предлагаме на иновативните фирми:

- Консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации
- С нашите практични, персонализирани съвети ще бъдете уверени да излезете на международния пазар, защитавайки своите идеи и активи, докато Вашият бизнес расте
- Нашите експерти ще Ви помогнат да комерсиализирате Вашата иновация по-бързо