Консултации

Enterprise Europe Network предоставя на предприятията интегрирани бизнес, информационни и консултантски услуги в следните направления:

* Европейска интеграция:

- Осигуряване на информация във връзка с функционирането и възможностите на Вътрешния пазар на стоки и услуги, вкл. препращане към актуални търгове.
- Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.
- Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на обратната връзка.
- Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество.
- Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор.

* Технологичен трансфер и иновации:

- Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит (анализ), изготвяне и разпространяване на технологични оферти и заявки за въвеждане на нови продукти и процеси в производството, технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси.
- Съдействие при пазарната реализация на научни разработки - трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени предприятия.
- Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП.
- Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия, на секторни и тематични срещи, на фирмени мисии в България и в чужбина.
- Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на предприятието под формата на абонамент.

* Програми и проекти:

- Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа.
- Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по европейски и национални програми и фондове – Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и др.