Ямболска търговско промишлена палата е партньор по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа е втората партньорска организация по проекта.

Основна дейност на ЯТПП в рамките на проекта бе провеждане на информационна кампания, която да увеличи осведомеността на служителите как да се предпазват или да реагират когато са жертва или свидетели на насилие на работното място. Информационната кампания се проведе в две фирми от региона на Ямбол, в които работят предимно жени от ромски произход.

Информационната кампания помага на служителите да разберат какво представлява насилието на работното място, както и кои са формите му. Това би им помогнало да разпознаят потенциални случаи на нарушения и да се научат как да реагират. Разбирайки последиците и как може да се предотврати насилието на работното място, служителите са по-склонни да действат проактивно, за да предотвратят случващите се инциденти. Като се осъзнаят и се обсъждат проблемите, свързани с насилието на работното място, се създава култура на подкрепа и разбирателство, която е от съществено значение за борбата срещу насилието и за защита на жените, които са жертви на насилие основано на пола.

В много държави има закони, които изискват работодателите да осигуряват обучение и информация на своите служители за насилието на работното място. Провеждането на информационни кампании е начин да се осигури съответствие с тези законови изисквания.