Ямболска търговско-промишлена палата кани заинтересовани страни да предоставят оферти по отворена процедура с публична покана за определяне на изпълнител с предмет: „Подготовка на съдържание, дизайн, предпечатно оформление и отпечатване на издание „ Жените-сигурни на работното място““, по проект № BGJUSTICE-4.002-0009, „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, финансиран по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Ямболска търговско-промишлена палата обявява процедура за определяне на изпълнител по основание на чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд  „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

В прикаченият файл ще намерите повече информация за техническата спецификация на услугата, изисквания към кандидатите, срок на изпълнение, максимална допустима стойност и други.

Краен срок за подаване на оферти – 17:30 ч. на 03.07.2023 г. (на адрес: гр. Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1,офис на ЯТПП, тел.: 0888963324, Стойчо Стойчев).

Досие с документи по процедурата