На 28 Октомври 2021, Ямболска търговско-промишлена палата, проведе конференция „Защита на личните данни и малките и средни предприятия- предизвикателста и възможности“ по проект „Mindthedata-създаване на култура за защита на личните данни“. Събитието се проведе за втори път в рамките на месец Октомври, поради големия интерес от страна на участниците и ограничителнити мерки, във връзка с Covid-19.

Съфинансираният от ЕС проектът „ mindtheDATA – Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ в рамките на програмата на Европейската комисия Еразъм+ (с продължителност: ноември 2019 – октомври 2021), съчетава експертния опит на пет държави от ЕС чрез 7 организации в България, Гърция, Испания, Полша и Кипър, което означава висококачествен подход и взаимодействие, както и обучителни интервенции за МСП, извлечени от различни контексти както на национално, така и на вътрешнофирмено, организационно ниво. Проектът имаше за цел да популяризира идеята МСП да действат по начин, по който могат по-добре да се съобразят с ОРЗД, разглеждайки това като възможност за насочване на бизнеса им към развитието на иновации и диференциация, вместо към това дали могат да се освободят от това задължение.

Събитието представи пред заинтересованата общественост, основната цел на проекта, новосъздадените обучителни материали по проекта, разпространи актуална информация за ОРЗД в България и на Европейско ниво, разгледа предизвикателствата, пред които са изправени европейските МСП и как бизнес консултантите могат да бъдат активни фасилитатори за постигането на тази цел в процеса им на сътрудничество с МСП в техните стандартни подпомагащи дейности.

В събитието взеха участие представители на фирми, бизнес консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, консултанти/професионалисти по човешки ресурси, собственици на фирми.

Екипът на ЯТПП детайлно представи платформата за обучение mindthedata, създаддена по проекта. Целта на обучителната платформа е да предостави на бизнес консултантите подробни и добре документирани познания за различните аспекти на ОРЗД (Общия регламент за з