На 14 Октомври 2021, Ямболска търговско-промишлена палата, проведе конференция „Защита на личните данни и малките и средни предприятия- предизвикателста и възможности“ по проект „Mindthedata-създаване на култура за защита на личните данни“.

Съфинансираният от ЕС проектът „ mindtheDATA – Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ в рамките на програмата на Европейската комисия Еразъм+ (с продължителност: ноември 2019 – октомври 2021), съчетава експертния опит на пет държави от ЕС чрез 7 организации в България, Гърция, Испания, Полша и Кипър, което означава висококачествен подход и взаимодействие, както и обучителни интервенции за МСП, извлечени от различни контексти както на национално, така и на вътрешнофирмено, организационно ниво. Проектът имаше за цел да популяризира идеята МСП да действат по начин, по който могат по-добре да се съобразят с ОРЗД, разглеждайки това като възможност за насочване на бизнеса им към развитието на иновации и диференциация, вместо към това дали могат да се освободят от това задължение.

Събитието представи пред заинтересованата общественост, основната цел на проекта, новосъздадените обучителни материали по проекта, разпространи актуална информация за ОРЗД в България и на Европейско ниво, разгледа предизвикателствата, пред които са изправени европейските МСП и как бизнес консултантите могат да бъдат активни фасилитатори за постигането на тази цел в процеса им на сътрудничество с МСП в техните стандартни подпомагащи дейности.

В събитието взеха участие представители на фирми, бизнес консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, консултанти/професионалисти по човешки ресурси, собственици на фирми.

Екипът на ЯТПП детайлно представи платформата за обучение mindthedata, създаддена по проекта. Целта на обучителната платформа е да предостави на бизнес консултантите подробни и добре документирани познания за различните аспекти на ОРЗД (Общия регламент за защита на личните данните), които от своя страна, те могат директно да използват, при подкрепата, която те предоставят на МСП, за да станат те съвместими с ОРЗД, и по-важното, да разберат ползите от създаването на  култура за защита на личните данни във фирмата! Учебният материал е представен в 3 модула, които са достъпни на английски, български, гръцки, полски и испански език. Модулите включват както теоретично, така и практическо, приложимо съдържание.

Събитието даде възможност на консултанти и представители на фирми, да дискутират и обсъдят състоянието на МСП в България по въпроси, свързани със защитата на данните, в съчетание със съществуващата организационна структура и култура.

Платформата за обучение на бизнес консултанти и МСП – mindthedata.

Можете да се регистрирате безплатно тук.

Прочетете повече за проект Mindthedata в нашия