На 18.06.2020, Ямболска търговско-промишлена палата проведе пресконференция за представяне на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056)финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

След откриването на пресконференцията, екипа на проекта направи презантация относно тематиката на проекта пред 30 журналисти и представители на медиите от региона, потенциални бенефициенти и представители от таргет групите, които биха имали интерес и полза, да се включат в дейностите по проекта.

Водещ партньор по проекта е Областната Управа на Сулоглу, Турция, а Ямболска търговско-промишлена палата е партньор от България. Проекта се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество от втората покана за проекти предложения от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Основната цел на проекта е да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм, свързана с религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, неправителствените организации и местните власти за представянето на неизвестни или неразвити форми на туризъм. Групата от инициативи ще съдържа нови възможности за популяризиране на желаните и досега неизвестни дестинации, свързани с историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

Повече информация относно предстоящите дейности по проекта, може да намерите на страницата на проекта: https://trip.yccibg.com/ или в офиса на Ямболска търговско-промишлена палата ( Ямбол 8600, Раковски 1).