В периода 09-10.11.2023, екипът на ЯТПП  проведе двудневно обучение по проект „TEAMWORK2-борба срещу сексуалния тормоз на работното място“. В обучението се включиха представители на работодателски организации, профсъюзи, обединения на работници, бизнес организации, мениджъри-човешки ресурси, които повишиха своите знания и капацитет в областта на борбата със сексуалния тормоз на работното място.

Обучението подчерта важността на предпазването и предотвратяването на сексуалния тормоз чрез образователни и информативни кампании, създаване на ясни процедури за докладване на инциденти и насърчаване на култура на уважение и сътрудничество на работното място. Обучението включи теми като разпознаване на различните форми на сексуален тормоз и насилие на работното място, както и насоки за реагиране в случай на наблюдение или преживяване на такива ситуации. Обучението подчерта и ролята и отговорността на работодателите и ръководството за създаването на сигурна и подкрепяща среда за своите служители, целяйки да се създаде култура на нулева толерантност към това явление.

Особено внимание бе обърнато на работата на представителите на работодателските организации и профсъюзите и съдействието, което те трябва да оказват на жертвите на сексуален тормоз, включително консултации, правна помощ и психологическа подкрепа.

Участниците в обучението бяха запознати със създадените инструменти за работа в тази област от първата фаза на изпълнение (https://www.teamworkproject.eu/bg/home-2/).

Повече информация за проекта може да намерите тук: https://teamwork2project.eu/