Ямболската търговско-промишлена палата е организация на свободните предприемачи в област Ямбол, създадена през далечната 1993 г. Палатата подпомага, насърчава , представлява и защитава стопанските интереси на своите членове , предоставя им различни услуги, съдейства за европейската и международна интеграция на регионално ниво. ЯТПП има ключова роля при определяне на регионалната  политика в областта на икономиката,образованието и търговията.

ЯТПП се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране и се стреми да установи етични взаимоотношения в бизнеса. Приоритети в дейността й са: устойчив икономически растеж, работа с европейските фондове, намаляване на регулаторните режими за постигане на по-добри условия за бизнес в региона и страната; конструктивен диалог с местните органи на управление; постоянен контакт с фирмите за оказване на съдействие в пряката им дейност.

Членството в Палатата е доброволно. Съгласно Устава на Ямболска търговско-промишлена палата, членовете в Палатата са преки и асоциирани. Преки членове на Палатата могат да бъдат: физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред; фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи дейността на Палатата; физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност. Асоциирани членове са действащи фирми от Ямболски регион, вписани в доброволния търговски регистър на Българска търговско-промишлена палата .

Лицата, които желаят да станат членове на Ямболска ТПП, подават писмена молба до Управителния съвет, придружена с регистрационна форма.

ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЯМБОЛСКА ТПП ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

 • Информация за панаири и изложби в страната и в чужбина (устна, писмена, Е-mail).
 • Предоставяне на изданията на Enterprise Europe Network.
 • Информация за семинари и събития.
 • Покани за включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това.
 • Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор.
 • Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация.
 • Ползване информационните услуги на Enterprise Europe Network.
 • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната.
 • Информация за европейски и национални програми и източници на финансиране.
 • Информация за търгове.
 • Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор (чрез съдействие на чуждестранна ТПП).

Заявление за членство в ЯТПП, може да намерите тук.

Подписано и заверено с подпис заявление за членство можете да изпратите на имейл yccibg@gmail.com или на физическия адрес на ЯТПП , за да бъде представено от Председателя на Управителния съвет на следващата среща на Управителния съвет.

Управителният съвет има редовна среща 1 път месечно.

На приетите членове се издава документ за членство, утвърден от Управителния съвет.