Тази седмица шест служители на фирма Хармонт ЕООД от град Ямбол завършиха едногодишно дуално обучение, което се осъществи от Центъра за професионално обучение към ЯТПП, придобивайки нова професионална квалификация, а именно професия: оператор в дървообработването, специалност: производство на мебели.

Дуалното обучение се реализира с финансовата подкрепа на Държавния бюджет, по чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 39а и ал. 4 от Правилника за приложение на закона за насърчаване на заетостта и Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Ямбол.

В дуалното обучение се включиха вече заети лица, които имаха възможност да обновят и разширят своите знания и умения, което е важно за тяхното професионално развитие и за поддържане на конкурентоспособността им на пазара на труда. Това им помага да останат в крак с новите технологии и методи в мебело-производството

В света на бързо развиващите се технологии и постоянни промени на работния пазар, придобиването на нови професионални квалификации става все по-важно. Един от най-ефективните и иновативни методи за усвояване на нови знания и умения е дуалното обучение. Това образователно решение се основава на комбинирането на теоретично и практическо обучение и предоставя на обучаемите възможност да се подготвят за успешна кариера в нова област.

Не случайно, 2024 година, също е обявена от Европейската Комисия за „Европейска година на уменията“. „Европейската година на уменията“ представлява важна възможност за гражданите на Европа да подобрят уменията си, да се адаптират към променящите се изисквания на обществото и пазара на труда и да участват активно в развитието на своите общности и страни.