Отворена е за кандидатстване процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Краен срок: 05.05.2016, до 19:00 часа

Основна цел на схемата:

• предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Тематични области на ИСИс:

• мехатроника и чисти технологии;

• ИКТ и информатика;

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими кандидати:

• юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

• които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

• които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

• които не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими проекти:

1) Изпълнението на проектите следва да води до разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация:

• ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, Grid and Cloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

− нано-технологии в услуга на медицината;

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

− зелена икономика.

 нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2) Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация

Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

• Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други

функционални характеристики;

• Производствена (процесова) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;

• Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;

• Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

По процедурата ще бъдат финансирани само проекти за разработване на продуктова и/или производствена иновация.

По процедурата няма да се приемат за иновации:

• незначителни изменения или подобрения;

• рутинни модернизации;

• редовни сезонни изменения (например в асортимента на облеклото);

• следствия от приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не водят до съществени отлики от продукцията, произведена за останалите клиенти;

• изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението или техническите характеристики на стоката или услугата;

• проста препродажба на нови стоки или услуги,придобити от други предприятия;

• увеличаване на производствения капацитет или капацитета за предоставяне на услуги чрез добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните.

3) Проектът е в съответствие с хоризонталните политики.

Допустими дейности:

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

6. Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

9. Визуализация на проекта.

Бюджет на схемата:

• 10 000 000 евро (19 558 300 лева)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• Минимум – 50 000 лева

• Максимум – 391 166 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 90%

Допустими разходи:

• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден – до 60% от общо допустимите разходи по проекта. Размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2016 г.) от 2 600 лв.

• Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи – до 100 000 лева;

• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

• Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии – допустими само в случай, че създаването и тестването се извършва от кандидата;

• Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

• Разходи за външни услуги за:

– извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

– защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

– изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

– разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

– изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

– наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

• Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

• Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца

Начин на кандидатстване:

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Допълнителна информация:

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

Екипът на кандидата може да включва:

1. Управителите на предприятието-кандидат

2. Съдружниците в предприятието-кандидат

3. Служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на подаване на проектното предложение и/или

4. Експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ. Всеки екперт може да участва само в един проект.

В случай че експертите не бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, административният договор ще бъде прекратен.

За повече информация:

Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Документи за информация

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com
Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града