Отворена е за кандидатстване Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултура на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Краен срок: 25.10.2016 г., до 17:00 ч.

Основна цел на програмата:

• чрез осъвременяване на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, да се допринесе за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Подцели:

• модернизиране на съществуващите стопанства; • подобряване на производствените характеристики на стопанството, които не водят до увеличаване на капацитета на производството;
• подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
• закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
• намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
• въвеждане на възобновяемите енергийни източници като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса)

Допустими кандидати:

• еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
• да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА;
• да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими дейности:

1.1. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
1.2. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
1.3. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
1.4. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
1.5. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
1.6. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (капацитета на инсталацията да не надвишава енергийните нужди на аквакултурното стопанство);
1.7. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите. Кандидатите, които планират да извършват образователни дейности в областта на аквакултурата следва да създадат центрове за професионално обучение, лицензирани по Закона за професионалното образование и обучение