Повече от 50 години Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната му цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на документи, необходими за външнотърговската им дейност.

Предимства на регистъра:

  • Уиверсален – регистрират се фирми по Търговския закон, сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кооперации, предприятия, институти, дружества по чл.357 от ЗЗД и др.правни субекти

  • Публичен – с осигурен свободен достъп до публичните данни както от България, така и от чужбина чрез сайта на БТПП в Интернет – българска и английска версии

  • Улеснена процедура за регистрация – въвеждане в реално време на данните за регистрираните лица от служителите в София и в РТПП/К – осигурено пълно териториално покритие

  • Създадена възможност за подаване на документи, подписани с ел.подпис

Документи за първоначална регистрация на български търговци, сдружения и други правни субекти в Единния доброволен търговски регистър на БТПП. Документи за промени и актуализация на регистрираните обстоятелства:

  • Заявление за първоначална регистрация

  • Регистрационна карта

  • Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

КОНТАКТИ