След интензивни преговори на 24.12.2020 Европейската комисия постигна споразумение с Обединеното кралство относно условията на бъдещото му сътрудничество с Европейския съюз.

Проектът на Споразумението за търговия и сътрудничество се състои от три основни стълба:

 • Споразумение за свободна търговия: Ново икономическо и социално партньорство с Обединеното кралство
  • Споразумението обхваща не само търговията със стоки и услуги, но и широк кръг от други области от интерес за ЕС, като инвестициите, конкуренцията, държавната помощ, данъчната прозрачност, въздушния и автомобилния транспорт, енергетиката и устойчивостта, рибарството, защитата на данните и координацията в областта на социалната сигурност.
  • В него се предвиждат нулеви мита и нулеви квоти за всички стоки, които отговарят на съответните правила за произход.
  • Двете страни поеха ангажимент да осигурят стабилни еднакви условия на конкуренция чрез поддържане на високи равнища на закрила в области като опазването на околната среда, борбата с изменението на климата и ценообразуването на въглеродните емисии, социалните и трудовите права, данъчната прозрачност и държавната помощ, с ефективно правоприлагане на вътрешно равнище, задължителен механизъм за уреждане на спорове и възможност и двете страни да предприемат коригиращи мерки.
  • ЕС и Обединеното кралство постигнаха съгласие по нова уредба за съвместно управление на рибните запаси във водите на ЕС и Обединеното кралство. Обединеното кралство ще може да продължи да развива британските риболовни дейности, като същевременно дейностите и поминъкът на европейските рибарски общности ще бъдат защитени, а природните ресурси ще бъдат опазени.
  • В областта на транспорта споразумението предвижда непрекъсната и устойчива въздушна, пътна, железопътна и морска свързаност, въпреки че достъпът до пазара е под предлаганото от единния пазар ниво. То включва разпоредби, с които се гарантира, че конкуренцията между операторите от ЕС и Обединеното кралство се осъществява при еднакви условия на конкуренция, така че да не бъдат подкопавани правата на пътниците и безопасността на транспорта.
  • В областта на енергетиката споразумението предоставя нов модел за търговия и взаимно свързване с гаранции за открита и лоялна конкуренция, включително по отношение на стандартите за безопасност за офшорните инсталации и производството на енергия от възобновяеми източници.
  • Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС и на гражданите на Обединеното кралство. Това се отнася за гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в Обединеното кралство, както и за граждани на Обединеното кралство, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, след 1 януари 2021 г.
  • И накрая, споразумението дава възможност на Обединеното кралство да продължи да участва в някои водещи програми на ЕС за периода 2021—2027 г. (което е обвързано с финансова вноска от страна на Обединеното кралство в бюджета на ЕС), като например „Хоризонт Европа“.
<