В края на месец юли 2023, екипът на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Правосъдие”, представи поредна приключила дейност, а именно подготовка и отпечатване на Наръчник в помощ на експерти работещи с жени от ромските общности                                        „ Ръководство за работа с уязвими групи жени за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие“

Наръчникът е създаден, в помощ на експерти работещи с жени от ромските общности, с цел повишаване на информираността за нуждата от противодействие и разпознаване на насилието, основано на пола и домашното насилие сред ромските жени. Наръчникът предоставя информация за съществуващите в момента дейности, услуги и служби, които работят в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, но също така и нормативно определените задължения на различните институции и организации, в сферите на здравеопазването, полицейската защита, съдебната система, предоставянето на социални услуги и психологическата подкрепа. Наръчникът поставя специален фокус върху жените от ромското население и видовете насилие, специфични за съответния етнос, предложения за дейности по превенция, навременна реакция и проследяване.

Електронният формат на Наръчника може да намерите ТУК:

Наръчникът е наличен и на хартия, безплатно, в офиса на Бенефициента на проекта: Сдружение Евроклуб Жена ( Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1), както и в офисите на партньорите: Ямболска търговско-промишлена палата ( Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1) и Община Тунджа (Ямбол, Освобождение №1, стая 318)

В началото на септември 2023, екипа по проекта, планира да продължи както с информационната кампания сред жени-майки от ромски произход, така и с обучение на учители и медиатори. Следете сайта на проекта за повече информация за предстоящите събития.

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм в рамките на програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия, за проекта е в размер на 186 305,32 лв. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, проект № BGJUSTICE-4.002-0009, финансиран по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи Евроклуб Жена и при никакви обстоятелства не може да се счита,че отразява официалното становище на Кралство Норвегия, Европейския Съюз или Програмния Оператор.