Министерството на икономиката като отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 (ИСИС) планира редица срещи със заинтересовани страни във всички региони на страната. Регионалната среща за Югоизточен район ще се проведе на 20 Септември 2016 от 14,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол, адрес: Ямбол, ул. Жорж Папазов 18.

По врем ена събитието ще бъдат представени насоките за интелигентна специализация, идентификацирани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 (ИСИС) и свързаната с тях научна инфраструктура, съгласно Стратегията за научни изследвания, както и предстоящите конкурсни процедури по Оперативните програми на Министерството на Икономиката и Министерството на образованието и науката като финансови инструменти за реализацията на стратегията.

ПРОГРАМА

/20.09.2016 г., 14:00 часа, Заседателна зала на Областна администрация Ямбол/

1. Откриване на срещата.

2. Представяне на акцентите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС). – представител на Министерство на икономиката.

3. Представяне на акцентите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 (НСНРИ), в т.ч. представяне на Националната пътна карта за научна инфраструктура – представител на Министерство на образованието и науката.

4. Предстоящи процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, във връзка с изпълнение целите на ИСИС. – представител на Министерство на икономиката.

5. Предстоящи процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, във връзка с изпълнение целите на НСНРИ. – представител на Министерство на образованието и науката.

6. Актуализация на Областните стратегии за развитие в съответствие с тематичните области за интелигентна специализация. – представители на Областните администрации.

7. Дискусия.

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network-Yambol

Ямболска търговско- промишлена палата

Тел: 046 66 2939

Е-mail: yccibg@gmail.com

Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града