ДО

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ОТНОСНО: Искане за конституиране на Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз с подкомитети на Националния план за възстановяване и устойчивост и на Фонда за справедлив преход, включително и на прилагането на финансови инструменти 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите в продължение на предложенията, отправени от Икономическия и социален съвет на Република България в приетото от него на 28.05.2021 г. становище на тема: „Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен период – 2021-2027 г.“, се обръщат към Вас с учтиво предложение в спешен порядък да бъде създаден Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз, който да включва подкомитети за наблюдение на Националния план за възстановяване и устойчивост и на Фонда за справедлив преход. Подобна необходимост произтича също и от разпоредбите на европейското законодателство – включително на Регламент № 240/2014 на ЕК[1].

Този Комитет, съвместно с Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство (СП) 2021-2027 г. ще обхванат всички представители на държавната администрация и на заинтересованите страни. При неговото създаване може да се използва утвърдената структура и работни практики на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. Подобен подход би довел до синергия и по-добра координация и допълняемост на интервенциите и планирането на инвестициите от всички европейски фондове, включително Фонда за справедлив преход, които в момента не са обхванати от системите за граждански контрол и поставят риск от критични бележки от страна на Европейската комисия. Логично приложно поле на функциите на подобен Комитет за наблюдение биха били и всички финансови инструменти – включително тези, администрирани от Фонда на фондовете, които в момента също остават извън обхвата на граждански контрол и по тази причина са повод за критики и опасения за непрозрачни схеми и други непазарни практики. Информация за прилагането на финансовите инструменти и постигнатите на тази основа ефекти не се предоставя системно нито в Комитетите за наблюдение на програмите към СП, нито в Комитета за наблюдение на самото СП.

Разчитаме, че допълването на дейностите по наблюдение и контрол върху всички интервенции със средства от европейските фондове и съответното национално съфинансиране ще повиши ефективността, доверието и прозрачността на тези процеси, прилагайки по най-добър начин разпоредбите и добрите практики на Европейския съюз и ще създаде дълготраен положителен ефект за нашата страна. В допълнение – подобен комплексен обхват ще позволи набирането на сравнима и достоверна информация и поставянето на обективна и системна основа на дискусията за намирането на оптимално съотношение между инструментите и мерките по различните области на интервенции, както и относно съотношението между пряката безвъзмездна финансова подкрепа  за иновациите и инвестициите, от една страна, и финансовите инструменти, от друга страна.

Надяваме на Вашето разбиране и своевременна реакция – доколкото създаването на Комитети за наблюдение е от компетенциите на Министерски съвет.

[1] Official Journal of the European Union L 74/1, 14.3.2014 Регламент за Европейски Кодекс за поведение за партньорство в рамките на ЕСИФ.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ 
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА
АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ                               

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,      
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ   

ДИМИТЪР МАНОЛОВ,       
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“