Публикувана е първата покана за малки по мащаб проекти насочени към технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, включително заместващи продукти, улавяне и съхранениe на въглероден диоксид. Осигурено е безвъзмездно финансиране от 100 млн. евро за проекти с капиталови разходи между 2.5 и 7.5 млн. евро.

Целта е модерницзиране на икономиката, повишаване на нейната конкурентоспособност и постигане на целите на ЕС да бъде неутралнa към климата до 2050 г.

Краен срок за подаване на проектите: 10 март 2021 г.

Целите на поканата – подкрепата на малки по мащаб проекти, демонстриращи високо иновативни технологии, процеси и продукти, които имат значителен потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове; предлагането на финансова подкрепа, съобразена с пазарните нужди и рисковите профили на допустимите проекти, като същевременно се привличат допълнителни публични и частни ресурси; допълват широкомащабната покана, като осъществят своите идеи.

Допустими кандидати:

За да отговарят на условията за финансиране по тази покана, кандидатите трябва да бъдат юридически лица; Кандидатите трябва да бъдат частни субекти, публични субекти или международни организации; Предложения може да бъдат подавани и от консорциум от юридически лица.

Повече информация за поканата може да намерите в правилата за кандидатстване или тук.