В края на 2023, екипът на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Правосъдие”, представи поредна приключила дейност, а именно подготовка и отпечатване на наръчник в помощ на учители “Превенция на домашното насилие и насилието по полов признак ”.

Наръчникът им за цел да повиши чувствителността на образователния персонал и способността му да разпознава признаците и индикаторите на домашно насилие сред децата и техните семейства, както и насилието основано на полов признак и други форми на насилие сред децата, на училище. За да се осъществи тази задача, е необходимо да се повиши тяхната информираност, да се подобрят компетенциите им и да се подпомогне работата им (учители, педагози, педагогически съветници, директори, училищни психолози, образователни експерти) и на други заинтересовани страни (социални работници, представители на читалища, медии и НПО). Наръчникът дава възможност на образователните специалисти и на всички други участници в образователния процес, да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието. В наръчника също така се предлагат примерни активности по определени теми, които имат за цел да посочат рискови ситуации, свързани с насилие. В Наръчника се посочват и примери за национални и международни кампании, посветени на усилията за намаляване на насилието в училище и семейството и домашното насилие, с които учениците могат да се запознаят и в които могат да се включат, с различни инициативи, в рамките на учебната или на календарната година.

Наръчникът е подготвен с подкрепата на партньора по проекта- Община Тунджа, отразявайки нуждите и спецификата на училищата и учителите, които работят на територията на общината.

Учителите, които са обучени да разпознават насилието, са в по-добра позиция да забележат предупредителни знаци и да реагират, за да защитят уязвимите ученици. Това включва както физическо, така и емоционално насилие, както и всякакъв вид заплахи. Когато учителите разпознаят признаците на насилие и реагират навреме, те помагат в предотвратяването на повторни случаи на насилие. Интервенцията може да включва подкрепа, консултиране и включване на други професионалисти, за да се гарантира, че проблемът ще бъде адресиран и решен.

Електронният формат на Наръчникът може да намерите ТУК.

Наръчникът е налично и на хартия, безплатно, в офиса на Бенефициента на проекта: Сдружение Евроклуб Жена ( Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1), както и в офисите на партньорите: Ямболска търговско-промишлена палата ( Ямбол 8600, ул. Г.С.Раковски 1) и Община Тунджа (Ямбол, Освобождение №1, стая 318).

В началото на 2023, екипа по проекта, планира да продължи дейностите по проекта,  с информационната кампания сред жени на работното им място, относно това как да разпознават и как да се предпазват от насилие именно на работното място. Следете сайта на проекта за повече информация за предстоящите събития: https://reaction.euwomanbg.com/

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2020 г.,  в рамките на програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия, за проекта е в размер на 186 305,32 лв. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, проект № BGJUSTICE-4.002-0009, финансиран по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи Евроклуб Жена и при никакви обстоятелства не може да се счита,че отразява официалното становище на Кралство Норвегия, Европейския Съюз или Програмния Оператор.