Проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема, от Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата, представя аналитичен доклад, който е в резултат на проведено изследване на територията на Община Тунджа.

Предмет на изследването бяха оценките и мненията на ромски жени и ромски ученици от 5 до 12 клас, живеещи в 13 населени места на територията на община Тунджа относно това дали познават, различават и дали могат да идентифицират домашното насилие и насилието по полов признак на училище, в къщи, на работа. Специален акцент бе поставен също така и по отношение на това доколко целевите групи са информирани относно разпознаването на съвременните начини на насилие извън физическите: тормоз в Интернет, неглижиране в семейството, език на омразата.

Домашното насилие и насилието, основано на пола, са важни социални проблеми, които по своята същност представляват нарушаване на правата на човека. Именно това определя тяхната голяма обществена значимост и поражда необходимост от създаване на гъвкава, мулти-институционална стратегия за тяхното предотвратяване, а също и предприемане на превантивни действия посредством провеждане на  информационни кампании, консултации, обучения.

Излседването е интегративен компонент от Дейност 1 на проекта и успя да покрие следните основни цели:

  • Да направи оценка на настоящата информираност и знания на представителите от целевите групи по темата свързана с домашното насилие и насилието по полов признак в ромската общност;
  • Да се изведат и анализират детайлно основните причини за наличието на насилие спрямо ромските жени и деца в общността;
  • Да се проучи доколко целевите групи са запознати със своите права и доколко знаят към кои институции следва да се обърнат при наличие на случаи на домашно насилие или насилие в училище.
  • Да се проучи доколко тези целеви групи могат да разпознаят някои съвременни форми на насилие като онлайн тормозът, неглижиране в семейството, език на омразата;
  • Да се идентифицират теми и въпроси, върху които е необходимо да се развие последващата информационна кампания по проекта, с цел намаляване на случаите на насилие в ромската общност.

Целият Доклад с резултатите от изследването може да намерите тук.

Проектът „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021