Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националните фондове на страните по Втора покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“

Водещ партньор:

Община Минерални бани, България

Партньори:

 • Сдружение Съвремие, България
 • Община Мики, Гърция
 • Югозападен Университет „Неофит Рилски“, България
 • Община Якоруда, България

Продължителност на проекта:    05.07.2019 – 30.06.2022

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 е създадена в рамките на Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Главната идея на Програмата се базира на факта, че като две съседни държави с богато минало, заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата се насърчават дейности, които сближават нашите народи  и допринасят за по-тясно сътрудничество по четири приоритетни оси:

 • Конкурентен и иновативен трансграничен регион,
 • Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,
 • Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност,
 • Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Проектът е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 6с – Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

Общата цел на проекта „MINERAL PATHS” e опазване, защита, популяризиране и развитие на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността в трансграничния регион.

 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Комуникация и разпространение на информация. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популяризирани с цел постигане на по-добра обществена осведоменост.
 • Проучване на пазара. Включва проучване на терапевтичните качества на минералните извори, идентифициране на добри практики, разработване на план за действие за развитие на нов тематичен туристически продукт „Минерални пътеки“ и повишаване на капацитета на малките и средни предприятия в региона чрез обучения и обмен на ноу-хау.
 • Дейности за развитие на туристическия продукт „Минерални пътеки“. В рамките на предвидените дейности ще се извърши предпроектно проучване и изпълнение на мерки за рехабилитация и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/, както и разработване на система за управление на качеството на минералните извори в трансграничния регион.
 • Промотиране на туристическия продукт „Минерални пътеки“. Предвижда се разработване и разпространение на висококачествен аудио-визуален продукт, които ще бъде широко промотиран сред фирми, организации, НПО и институции работещи в сферата на туризма, държавни и общински администрации, широката общественост в страната и в чужбина по време на туристически изложения и други международни инициативи в сферата на туризма.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Цялостното изпълнение на проекта и постигането на целите чрез планираните дейности ще подобри условията за развитие на туризма в целевите общини, а това ще повиши и конкурентоспособността на туристическия сектор в трансграничния регион.

Конкретни очаквани резултати:

 • Възстановяване, обновяване и повторно използване на създадените минералните бани по начин, по който обществеността да има достъп до тях, така че да се оцени и използва тяхното  природно лечебно действие;
 • Популяризиране на екологичните ресурси на трансграничния регион Гърция-България и на общата СПА традиция в исторически план;
 • Укрепване на туристическото развитие на целевия район чрез създаване на предпоставки за развитие на културен туризъм, екотуризъм, здравен туризъм;
 • Създаване на канал за комуникация между СПА обектите, които ще бъдат подпомогнати в рамките на проекта, популяризирайки ги като интегриран продукт;
 • Развитие на туристическия сектор в целевия регион чрез увеличаването на броя на посетителите привлечени от предлаганите интегрирани СПА услуги;
 • Запознаване на посетителите със СПА центровете в целевия трансграничен регион поради тяхното търсене на качествени услуги, подобряване на услугите, които предлагат СПА зоните;
 • Създаване на нови работни места във всички дестинации с Минерални извори в целевия трансграничен регион;
 • Създаване на качествен информационен материал и брандиране на продукта МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ;
 • Защита на природното и екологично наследство, тъй като минералните бани се основават на съществуването на подземно ниво на водата;
 • Развитие на местно предприемачество, свързано с предлаганите СПА услуги;
 • Създаване на туристическо ръководство за лечебните възможности, които предлагат минералните извори;
 • Създаване на стимули за сертифициране на МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ за постигане на  пълноценно използване на техните възможности и популяризиране на крайния интегриран продукт чрез изложения на международно ниво.
 • Повишаване на туристическата активност, което да създаде приходи за операторите и да превърне целевия трансграничен регион в добре позната дестинация за по-широка аудитория.

Информация за текущи и предстоящи дейности, които изпълняват партньорите, ще намерите на уеб сайта на проекта: https://mineralpaths.eu/

За повече информация:

Сдружение СЪВРЕМИЕ – партньор по проекта, телефон: 0876882050,

e-mail: savremie@yahoo.com, www.savremie.org

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект «Минерални пътеки: Ва