Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., представя „Пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и представителство на непридружени малолетни и непълнолетни лица“.

Създаването на Пакетът бе координирано като проекта дейност от Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет (ДАБ при МС), като партньор в изпълнението на горецитирания проект, с помощта на външен експерт. Докладът се състои от три раздела. В първия раздел е направено кабинетно проучване на международни, европейски и национални стандарти и добри практики в 6 държави – Румъния, Турция, Германия, Норвегия, Нидерландия и България в областта на насочване, настаняване, грижа и попечителство или представителство на непридружени малолетни и непълнолетни лица, като се вземат предвид и условия за настаняване (оборудване, наличие на зони за извършване на образователни и развлекателни дейности), видове услуги и начини за предоставянето им.

Във втори раздел са представени статистически данни и информация за профила на непридружени малолетни и непълнолетни деца в България.

В последния раздел е изготвен пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и настойничество/представителство на непридружени малолетни и непълнолетни лица“, който беше представен на 23 април 2024 г. в гр. София на дискусионна среща с организации и институции, които участват в грижите за непридружените непълнолетни и малолетни лица, търсещи международна закрила.

Изготвени са над 50 стандарти в областите: Посрещане/прием; идентификация на нуждите и оценка на индивидуалните потребности; насочване за ползване на социални услуги; Ежедневни грижи; Персонал; Медицински грижи; Образование/обучение; Храна, облекло и предмети от първа необходимост; Жилищно настаняване и местоположение.Необходимостта от изготвянето на процедури и насоки, в които да се зададат параметрите за съвместно предоставяне на услуги беше подкрепено от всички партньори на ДАБ при МС, участващи в дискусионната среща.

Пакетът от специфични процедури може да намерите ТУК.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от Сдружение Български Червен Кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежкия финансов механизъм и Програмния оператор.