Име  на проекта: ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция /CCI No: 2007CB16IPO008/

Website: http://yambiz.com/womanacademy/

Водещ Партньор: Евроклуб Жена

Партньор от Турция: Областна Администрация Сюлеоглу, Турция

Партньор от България: Ямболска търговско-промишлена палата

Продължителност: 12 месеца (2013 – 2014)

Основната цел на проекта: постигане на активен обмен на информация, опит и образователни практики между жени предприемачи и техните предприятия, допълнително, непрекъснато образователно и практическо обучение през целия живот,  за постигане на  икономически и социален просперитет в трансграничния регион, на основата на проучване, анализ и оценка на състоянието на равнището на равнопоставеност и активност на жените в бизнеса, производството и услугите , разработка на план – стратегия за развитие  на приоритети и дейности свързани с предприемачеството и бизнеса на жените, за активиране и разширяване на заетостта на жените в по-широк кръг от професии, за подобряване на конкурентноспособността позволяваща по -висок жизнен стандарт на територията на трансграничния регион.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • проучване на състоянието, потенциала, възможностите и нуждите от развитие, консултиране, информиране и последващо актуално обучение и обмяна на опит на жени предприемачи и жени заемащи ключови позиции и длъжности в публичните институции на трансграничния регион;
  • осигуряване на условия за трансграничен трансфер на регионален и европейски опит и знания за дейности свързани със женското предприемачество, тенденциите в глобалния и европейскя пазар, изискванията на европейския и международния търговски, митнически и транспортен режим, възможностите за свободно движение на хора, стоки, финанси и услуги на територията на обединена Европа.
  • Създаване и използване на ефективни форми и инструменти за базово бизнес обучение и обмен на информация между жени предприемачи и управляваните от тях МСП.
  • Подобряване информираността на населението от трансграничния регион относно възможностите и равнопоставеността на женското предприемачество и неговата роля за  постигане на  икономически и социален просперитет в трансграничния регион;
  • Създаване на добавена стойност в сектора на женското предприемачество;
  • Изграждане на специфични умения у жените предприемачи от трансграничния регион да изграждат партньорства в условията на глобализация на света и европейското разширяване;