Име  на проекта: TRIP – Tourism & Religion- Integrated People/TRIP- Туризъм и Религия- сближаване между хората

Програма: Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Website: https://trip.yccibg.com/

Водещ Партньор: Областна Администрация Сулоглу, Турция

Продължителност: 12 месеца (януари 2020- декември 2020)

Проектът цели да повиши потенциала на атрактивна форма на туризъм, свързана с религията, чрез сътрудничество между институции, туристически агенции, неправителствени организации и местни власти за представяне на неизвестни или неразвити форми на туризъм. Групата от инициативи  съдържа нови възможности за популяризиране на желани и досега неизвестни дестинации, свързани с културно-историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

Различните религиозните традиции и обичаи в трансграничния регион трябва да бъдат проучени и популяризирани, което ще допринесе за  укрепва доверието и нагласите на хората към тях. Това е предпоставка за съвместна работа и живот, в по-добра социална и икономическа среда. Религията, като туристическо преживяване, може да се превърне в туристическа атракция. Религиозният туризъм е приятен и лесен начин да се изследва религията на другите народи и да се разберат техните традиции и обичаи. Това води до по-задълбочено взаимно разбирателство и толерантност на хората в трансграничния регион. Това ще създаде сигурна връзка, която може да се развие в свързани с туризма, бизнес отношения, които ще повлияят на икономическия живот на региона.