Име  на проекта: СЪВМЕСТЕН ТРАНСГРАНИЧЕН МОБИЛЕН АГРОЛАБОРАТОРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР –ЗА УСТОЙЧИВ АГРОБИЗНЕС

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция /CCI No: 2007CB16IPO008/

Website: http://yambiz.com/mobilab/

Водещ Партньор: Търговска борса Бабаески, Република Турция

Партньор от България: Ямболска търговско-промишлена палата, България

Продължителност: 18 месеца (2013 – 2015)

Основна цел на проекта: да бъдат създадени условия за устойчиво икономическо и социално развитие на трансграничната територия в сектора на заетите с агропроизводство, за осигуряване на по-добър живот и благосъстояние на хората, чрез изграждане на материални условия и адекватен капацитет сред предприемачи, фермери и земеделски производители, сдружения на бизнеса и местни власти, върху основата на задълбочено проучване и анализ на сегашното състояние на природните и човешките ресурси, осигуряване на консултиране, лабораторни анализи, обучение през целия живот, информационен и практически обмен на знания и опит.

Специфични цели:

  • изследване, проучване, анализ и оценка на състоянието на природните и човешки ресурси на територията на трансграничния район и установяване на нуждите от консултиране, лабораторни агро анализи, обучение през целия живот, информационен и практически обмен на знания и опит за ускорено развитие;
  • изграждане на материални условия и адекватен капацитет сред консултанти, предприемачи, фермери и земеделски производители, сдружения на бизнеса и местни власти, чрез създаване и обзавеждане на съвместен МОБИЛЕН АГРОЛАБОРАТОРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР за използване на нови технологии като ефективни инструменти за модерно и интензивно развитие на агросектора и човешкия потенциал на заетите в него
  • осъществяване обмен на опит между предприемачи и институциите подпомагащи бизнеса от трансграничния регион, за да бъдат използвани модерни и съвременни производства, новите технологии и услуги в агросектора;
  • осъществяване на трансфер на знания чрез консултации, обучения и добри практики между двете страни, за да бъде изграден адекватен трансграничен капацитет за използване на възможностите на хората, природните ресурси и технологиите;
  • създаване на ефективни инструменти за обмен на бизнес нформация в трансграничния регион;
  • създаване на добавена стойност в сектора и региона чрез трансграничното сътрудничество и развитието на човешките ресурси.