Име  на проекта: L L L – NETWORK – УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – МРЕЖА ЗА РАЗМЯНА НА ОПИТ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ХОРАТА И ПАЗАРА НА ТРУДА

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция/CCI No: 2007CB16IPO008/

Website: http://yambiz.com/lllnet/index.php/bg/

Водещ Партньор: Ямболска Търговско промишлена палата

Партньор от Турция: Търговска Борса Бабаески, област Къркларели,

Продължителност: 12 месеца (2014 – 2015)

Общата цел на проекта: създаване на съвместна трансгранична мрежа и организационна структура „LLL–Network/Life-Long-Learning–Network за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, управление на бизнес и пазара на труда ”, съставена от образователни институции и центрове за професионално обучение, предприемачи, браншови организации, работодатели, сдружения и публични институции, за постигането на активен обмен на информация, опит и учебни практики, допълнително непрекъснато образователно и професионално ориентиране и обучение през целия живот, за постигане на икономически и социален просперитет в трансграничния регион, на основата на задълбочено проучване, анализ и оценка на състоянието и равнището на трудова активност на хората, създаването на съвместни информационни системи за граждански и институционални контакти, формулиране на приоритети и дейности свързани с активиране и разширяване на заетостта в по-широк кръг от професии, въздействие за подобряване на социалната среда и бизнес средата, позволяващи по-висок жизнен стандарт на територията на трансграничния регион.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Изпълнение на дейности в трансграничния регион за насърчаване на добри практики за сътрудничество, в социално–икономическата сфера и засилване на обмяната на експертен опит в областта на заетостта и пазара на труда, чрез организиране и съвместно използване на опит и капацитет, за сближаване на основата на взаимно доверие, уважение и взаимопомощ, за осигуряване на балансирано социално икономическо развитие на територията на трансграничния регион.
  • Проучване на състоянието, потенциала, възможностите и нуждите от развитие, консултиране, информиране и последващо актуално обучение през целия живот и обмяна на опит, между предприемачи и експерти, заемащи ключови позиции и длъжности в публичните институции на трансграничния регион;
  • Създаване и използване на ефективни форми и инструменти за професионално ориентиране, обучение и последващо професионално и кариерно развитие на хората, през целия живот, чрез подобряване информираността на населението от трансграничния регион за възможностите, които осигурява бизнес средата, пазара на труда и европейската алтернатива на трансграничния регион;
  • Изграждане на специфични умения у хората от трансграничния регион да създават партньорства в условията на европейското разширяване и глобализация на света;