Име  на проекта: Knowledge is power/Знанието е сила

Програма: Turkey EU Business Dialogue (TEBD)- Бизнес диалог Турция-Европейски Съюз (TEBD), съфинансиран от Европейския съюз по програма IPA II с Турция. Проектът има за цел да засили взаимното разбирателство и сътрудничество между турския и европейския частен сектор. TEBD се управлява от EUROCHAMBRES, чрез договор за отпускане на безвъзмездни средства с CFCU, Турция, в тясно сътрудничество с TOBB, като крайна институция бенефициент по проекта.

Водещ Партньор: Земеделска Борса Одрин, Турция

Продължителност: 16 месеца (април 2019- май 2020)

Проектът цели засилване на взаимното опознаване и разбирателство между Търговската борса в Одрин и Ямболската търговско-промишлена палата от България, като по този начин насърчава интеграцията на европейските и турските бизнес общности и гарантира по-голяма осведоменост за възможностите и предизвикателствата на бъдещото присъединяване на Турция към ЕС. Чрез обучения, обмяна на опит и посещения на значими европейски бизнес форуми, ЯТПП ще повиши експертния капацитет и качеството на услугите на Търговската Борса в Одрин, за да може да играе важна роля в процеса на присъединяване на Турция към ЕС, а също ще се подобри устойчивото сътрудничество между  двете организации. Проекта фокусира част от своите дейности в подкрепа на женското предприемачество, целящи да активизират и мотивират жените от Ямбол и Одрин, да се включат в бизнес живота на регион.