Име  на проекта: ИНОВАТРАНС – иновационен трансфер между хора и предприятия

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция /CCI No: 2007CB16IPO008/

Website: http://yambiz.com/inova/

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата, България

Партньор от Турция: Търговска борса – Бабаески, Република Турция

Продължителност: 12 месеца (2011– 2012)

Основната цел на проекта: постигане на активен иновационен трансфер между хора и предприятия за икономически и социален просперитет в трансграничния регион на основата на задълбочено проучване и оценка на състоянието на иновационния потенциал и разработка на стратегия за развитие на иновационните приоритети и дейности, за да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия, предприемачите и научните и учебни звена да развият своя общ трансграничен иновативен капацитет, да подобрят своята конкурентоспособност на европейския пазар, да приложат и развият ноу-хау, позволяващо по-висок жизнен стандарт.

Специфичните цели са насочени към:

  • проучване потенциала, технологичното равнище, приоритетите и бъдещата политика за иновационно развитие на научните институции и МСП;
  • осигуряване на условия за трансграничен трансфер на иновации и знания;
  • създаване на ефективни инструменти за обмен на информация между МСП и бизнес организации в сферата на новите технологии, иновациите, ноу-хау;
  • подобряване информираността на МСП относно възможностите за трансфер и внедряване на иновации и нови технологии;
  • създаване на добавена стойност в сектора на иновациите чрез развитие на човешките ресурси и региона.