Име  на проекта: I&IBM – ИНФОРМАЦИОННА И ИНВЕСТИЦИОННА БИЗНЕС МАТРИЦА  ЗА ТРАНСФЕР НА  ПРАКТИКИ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН И ЕКСПЕРТЕН КАПАЦИТЕТ В  ИКОНОМИЧЕСКОТО  РАЗВИТИЕ И ТУРИЗМА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция/CCI No: 2007CB16IPO008/

Website: http://yambiz.com/ibm/

Водещ Партньор: Търговска Борса Бабаески, област Къркларели, Турция

Партньор от България: Ямболска Търговско промишлена палата

Продължителност: 12 месеца (2014  – 2015)

Основната цел на проекта: създаване на съвместна трансгранична мрежа и организационна структура  наречена „I&IBM-Информационна и Инвестиционна Бизнес Матрица” от предприемачи, браншови организации, работодатели, инвеститори, сдружения и институции, работещи по проблемите на социално-икономическото и регионално развитие, чрез действия, целящи да развият, разнообразят и насърчат  устойчивото развитие на туризма и свързаните с него отрасли, върху уникалността на общото природно наследство, изобилието на биологичното разнообразие и културно богатство, насърчаване на развитието на трансграничната зона като уникална дестинация  и за привличане на инвестиции и инвеститори в тази област.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • изграждане на  специфични умения у хората от трансграничния регион да изграждат партньорства в условията на европейското разширяване и глобализация на света;
  • разработка и прилагане на организационни, информационни, правни и методически инструменти в мрежата, чрез създаване на Бюро «БИЗНЕС-ИНВЕСТ-КОНСУЛТ». Създаване на ефективни инструменти за обмен на информация между МСП, бизнес организации и институции от сферата на биопроизводството и зелената енергия ;
  • Проучване на състоянието, потенциала, възможностите и нуждите на хората и бизнеса, за създаване на условия за устойчиво развитие на туризма и свързаните с него отрасли
  • Организиране и съвместно използване на опит и капацитет, за сближаване на основата на взаимното доверие, уважение и взаимопомощ, за осигуряване на балансирано социално икономическо развитие на територията на трансграничния регион, чрез насърчаване, представяне и обмен на най-добри бизнес практики, трансфер на експертен потенциал и привличане на инвестиции в туризма.