Име на проекта: Информационния център Европа Директно – Ямбол

Website: http://yambiz.com/eudirect/

Продължителност: 36 месеца (2009-2012)

Проектът е финансиран по инициатива на Главна Дирекция „Комуникации“ на Европейската Комисия

Мрежата EUROPE DIRECT е един от основните инструменти на Европейската Комисия за предоставяне на информация на гражданите на местно ниво и за обратна връзка с европейските институции.

Основната цел на проекта: повишаване на информираността на местните общности, обществото като цяло и отделните му елементи – граждани, структури на гражданското общество, младежи, училища и други, относно Европейския съюз, неговите институции и политики и тяхното влияние върху ежедневния живот на хората.

Специфичните цели:

  • да изгради европейско публично пространство, в няколко населени места на региона, които да функционират като „места за срещи“ на гражданите, неправителствените организации, политици и медии;
  • да подобри предоставянето на информация, документация и знания за Европейския съюз и неговите институции, сред широката общественост на местните и регионални общности на Ямболска област;
  • да предоставя информация и консултации на граждани и институции по конкретните комуникационни приоритети на Европейска комисия за 2009 г.;
  • да осигури индивидуално и целенасочено консултиране на гражданите по въпроси от съществено значение за тях;
  • да провокира активна позиция на европейски граждани и да служи като посредник за обратна връзка на гражданина с ЕК;
  • да се постигне синергиен ефект чрез обединяване в една организация на потоците от информация от и към Комисията към всички субекти – граждани, млади хора, ученици – мрежата Europe Direct, и бизнес, малки и средни предприятия и бизнес организации – мрежата Enterprise Europe Network.