Име  на проекта: ИКОНОМИЧЕСКА ЕКО ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ –   ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЕН И ЕКОЛОГИЧЕН ПРОСПЕРИТЕТ

Програма: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI No: 2007CB16IPO008 )

Website: http://yambiz.com/ecoenergy/

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата, България

Партньор от Турция: Търговска борса Бабаески, Република Турция

Продължителност: 12 месеца (2012– 2013)

Основната цел на проекта: постигане на активен трансфер на информация и опит между хора и предприятия за икономически и социален просперитет, в трансграничния регион на основата на проучване, анализ и оценка на състоянието на равнището на енергоемкост и екологичност на производството и бита, разработка на план-стратегия за развитие на приоритети и дейности, свързани с добиване на еко енергия от възобновяеми енергийни източници, икономично енергопотребление, разширяване на био производството на енергоизточници и храни, за екологично среда за живеене, за подобряване на конкурентоспособността на европейския пазар и прилагане на ноу-хау, позволяващо по-висок жизнен стандарт.

Специфични цели:

  • проучване потенциала, технологичното развитие и равнището на енергоемкост и екологичност на производството и бита в трансграничния регион;
  • осигуряване на условия за трансграничен трансфер на опит и знания за дейности свързани с добиване на еко енергия от възобновяеми енергийни източници и икономично енергопотребление, разширяване на био производството , за екологично среда за живеене;
  • създаване на ефективни инструменти за обмен на информация между МСП, бизнес организации и институции от сферата на био производството и зелената енергия;
  • подобряване информираността на населението от трансграничния регион относно преимуществата на био производството и зелената енергия;

създаване на добавена стойност в сектора на зелената енергия чрез развитие на човешките ресурси и региона;