Име  на проекта: Е-ФЕРМЕР – новите технологии в подкрепа на селското стопанство в транс-граничния регион

Програма: ПРОГРАМА ФАР“ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ“

Website: http://yambiz.com/e-fermer/

Водещ Партньор: Ямболска търговско-промишлена палата

Партньор от Турция: Асоциация на младите предприемачи – Одрин

Продължителност: 12 месеца (2007 – 2008 )

Основна цел на проекта: изграждане на адекватен капацитет за използване на възможностите на информационните технологии и създаването на ефективни инструменти за обмен на информация между селскостопанските производители от трансграничните региони Ямбол – Одрин.

Специфичните цели:

  • Да се осъществи обмен на опит между селскостопански производители, институции и организациите от транс-граничните региони на България и Турция, за различни начини на използване на информационните технологии и е-услугите в помощ на селското стопанство;
  • Да се осъществи трансфер на знания и добри практики между двете страни, за изграждане на адекватен капацитет за използване на възможностите на Информационни технологии;
  • Да се създадат ефективни инструменти за обмен на информация между селскостопанските производители от транс-граничните региони;
  • Да се подобрят знанията и умения на селскостопанските производители за практическото използване на Информационни технологии и е-услугите за развитие на селското стопанство;
  • Чрез транс-гранично сътрудничество и развитие на човешките ресурси да се създаде добавена стойност в сектора и региона.