Име  на проекта:  РЕ-АКЦИЯ – чрез информация срещу домашното насилие и насилието по

полов признак

Програма: Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема

Приоритетна ос: Повишаване капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието над жени

Бенефициент: Евроклуб Жена

Партньори:

 • Ямболска търговско-промишлена палата
 • Община Тунджа

Продължителност: 15 месеца (05 януари 2023- 05 април 2024)

Стойност на проекта: 186 305 лева – безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021

Цел на проекта: Домашното насилие и насилието, основано на пола представляват нарушаване на правата човека.Това определя голямата обществена значимост на проблема и необходимостта от създаване на гъвкава, мулти-институционална стратегия за неговото предотвратяване, а също и предприемане на превантивни действия – информационни кампании,консултации, обучения.Н еобходима е превенция с цел повишаване наинформираността, по отношение на нарастващото насилие и агресията в  обществото.

Целта на проекта е да осигури подходи в работата с уязвими групи, деца и жени от ромски общности, чрез включването им в информационни и консултантски процеси и повишавайки капацитета на професионалисти за използване подходящи подходи, за превенция на насилието при работата им с уязвими групи, да повиши общественото съзнание за проблемите на ромските жени и дискриминация, с която се сблъскват, чрез работа с няколко училища и фирми, в които се обучават и работят предимно представители на ромската общност, на територията на община Тунджа и област Ямбол.Чрез реализирането на информационни кампании, насочени към учители, специалисти, медиатори, за повишаване информираността и чувствителността на обществото към проблема и информационни кампании за повишаване осведомеността с фокус към ромското общество и най-вече жените и децата, проекта ще доведе до подобряванена положението на ромската общност, най-вече жени и деца, ограничавайки задълбочаването на половите неравенства, а от там и дискриминацията и стереотипите, които имат негативен отзвук в развитието на цялото обществото, най-вече в семейството, в училище, на работа.

Проектът поставя в своя фокус, уязвими групи деца и жени от ромски общности, както и преподаватели, специалисти и работодатели, които комуникират и работят с тях ежедневно, за да увеличи достъпа и качеството на специализираните услуги, като насърчава участието на ромската общност и сътрудничеството с местни институции, чрез силни информационни, образователни кампании и срещи.

Дейности:

 • Изследване „Аз мога да го разпозная“- детайлно проучване и анализ на причините и информираността за физическо насилие в ромските общности и училища, с преобладаващи ученици – роми, както и за съвременните начини нанасилие извън физическите-тормоз в интернет, неглижиране в семейството, език на омразата сред ученици от училища,с преобладаващи ромски обучаеми от 5ти-до 12ти клас от Община Тунджа и техните родители (майки).
 • Наръчник в помощ на учители “Превенция на домашното насилие и насилието по полов признак”- има за цел да подпомогне учителите и всички други участници в образователния процес да работят подготвено по темата за домашното насилие и насилието по полов признак, с ученици от всички възрастови групи, във всички степени на образованието.
 • Наръчник в помощ на експерти работещи с жени от ромските общности-„Ръководство за работа с уязвими групи жени за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие“-ще предостави информация за съществуващите в момента дейности, услуги и служби, които работят в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, както и нормативно определените задължения на различните институции и организации.
 • Издание „ Жените-сигурни на работното място“- има за цел да повиши информираността на жените от ромски произход, относно насилието и тормозът въз основа на пола, като форми на дискриминация, които причиняват сериозна вреда на жените,случващи се на работното място.
 • Провеждане на 3 обучения на учители и ромски медиатори в Ямбол- ще имат за цел да повишат знанията и капацитета на персонала в училища, в които се обучават предимно ученици от ромски произход по темата за домашното насилие и насилието по полов признак. Предвидени са 3 обучения, с по 15 участници от 3 различни села от община Тунджа.
 • Информационна кампания – срещи с ученици и родители (майки) на деца-роми, на територията на община Тунджа, община Стралджа и община Болярово – 12 срещи, обхващайки 100 деца и 100 родители-майки.
 • SOS кабинет- специфична услуга, в 4 училища от Община Тунджа, за период от 3 месеца за всяко, ще има на разположение психолог-специалист по домашното насилие и насилието по полов признак, който да предоставя безплатни психологически консултации и личностна подкрепа на нуждаещи се.
 • Ученически лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете“ – за деца от 6-7 клас, където учителите ще провеждат обучения с тях на теми -как да комуникираме в семейството, на училище, с приятели; как да работим в екип със съучениците си; как дамислим креативно. В Зеленото училище ще се включат и двама психолози/аниматори, които ще провеждат практики с децата, под формата на игра и неформални беседи относно домашното насилие и насилието по полов признак, с цел превенция и информираност.
 • Информационна кампания – срещи на работното място в Ямбол, с аудитория жени от ромски произход, с цел повишаване на информираността на жените, относно насилието и тормозът въз основа на пола, като форми на дискриминация, случващи се на работното място.
 • Визуализация и публичност – пресконференции за стратиране и приключване на проекта, заключителна конференция, публикации, интервюта, уебсайт, промоционални материали.

Website на проекта: www.reaction.euwomanbg.com

Проектът „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.