Име на проекта: „Укрепнали структури на гражданското общество – по-добро управление в Ямболска област“

Програма: „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Website: http://yambiz.com/opak/

Продължителност: 15 месеца (2008 г. – 2009 г.)

Основната цел на проекта: да се подобри капацитета на структурите на гражданското общество от Ямболски регион, за включването им в процесите на координация и консултация, с местната и регионална администрация с цел постигане на партньорство за реализиране на ефективни политики за регионално развитие; да се изгради и утвърди широка мрежа от стабилно работещи структури на гражданското общество, които да направляват поведението в обществения и частния сектор в Ямболска област и Югоизточен район.

Специфичните цели:

  • Да бъдат активно включени организации и асоциации на различни обществени групи от региона и по този начин те да се превърнат в гарант за пълното информиране и консултиране с обществото. Проектът е насочен към насърчаване включването на гражданите в социално-икономическите процеси за постигане на обществен консенсус по широк кръг от въпроси, в процеса на европейска интеграция на региона.
  • Да се проучи и оцени състоянието на структурите на гражданското общество в региона, тяхната работа и потребностите им от обучение;
  • Да се изгради капацитет, сред местните структури на гражданското общество – социално-икономически партньори и неправителствени организации, за да могат те да изпълняват адекватно и ефективно своята роля в гражданското общество, чрез специализирани обучения по инструменти на ЕС, разработване на проекти и създаване на партньорства, механизми и практики за диалог между СГО и администрацията, разработване на политики чрез партньорство и добри практики. Вече обучените и подготвени представители на структурите на гражданското общество ще станат обучители за техните колеги и партньори;
  • Да бъдат популяризирани и осигурени механизми и инструменти за ефективно включване на всички заинтересовани страни и гражданите в процесите на формулиране на политики за управление, стратегическо планиране, мониторинг, контрол и обратна връзка за работата на администацията на местно, регионално и национално равнище;
  • Да осигури и насърчи съвместната работа на структурите на гражданското общество в мрежа (местни власти, работодателски организации, синдикати и НПО) на регионално ниво;
  • Да бъдат изучени и използвани добрите практики в ЕС съвместна работа на СГО и администрацията в полза на социално-икономическото развитие на регионите.
  • Да осигури широка обществена подкрепа за включването на гражданското общество в реалното управление на региона.