Име  на проекта: ТРАНС-ГРАНИЧНИЯТ АГРОБИЗНЕС – НОВИЯТ ШАНС ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ЯМБОЛ – ОДРИН – КЪРКЛАРЕЛИ (BG 2004/016-715.02.01-07)

Програма: ПРОГРАМА ФАР „ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ“

Website: http://yambiz.com/agro/

Водеща организация: Ямболска търговско-промишлена палата

Партньори от Турция:Асоциация на младите предприемачи – Одрин и Търговска борса – Къркларели

Партньор от България:  Агенция за регионално развитие и инвестиции – Ямбол

Продължителност: 12 месеца (2006 –2007)

Основната цел на проекта е да съдейства за успешното прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС в транс-граничния регион на Ямбол, Одрин и Къркларели, в който основните икономически отрасли са селското стопанство – животновъдство и растениевъдството, и да бъдат създадени условия за икономическо развитие и просперитет, в сферата на селското стопанство и агробизнеса.

 Конкретна цел  на проекта е

  • да осигури подкрепа за хората, живеещи в транс-граничния регион и работещи в сферата на агробизнеса:
  • да получат достъп до богата и актуална информация за тенденциите в развитието на отрасъла;
  • да получат възможност за обмен на информация между тях самите;
  • да бъдат насочени към актуални и перспективни селскостопански производства като органично земеделие и животновъдство, генетично модифицирани организми, перспективни за региона нови сортове и породи, екология в селското стопанство, заплахите, произтичащи от епидемии и пандемии по животните („птичи грип“, чума, масови болести).
  • да бъде извършено проучване на актуалното състояние на развитието на агробизнеса в транс-граничния регион и на възможностите неговото интензифициране и развитие, свързани с подобряване на благосъстоянието на населението.
  • хората, живеещи в транс-граничния регион и работещи в селското стопанство, да бъдат информирани и подготвени за успешно използване на ф