Проект No:  TR2020/DG/01/A2-01/142

Програма: Town Twinning between Turkey and EU – II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme (TTGS-II)- „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“

Водещ партньор: Специализираната администрация на провинция Одрин, Турция (Edirne Special Provincial Administration, Turkey)

Партньори:

  • Ямболска търговско-промишлена палата, България
  • Община Тунджа, България

Продължителност: 12 месеца (01 ноември 2023- 31 октомври 2024)

Стойност на проекта: 99 520 евро

Цел на проекта: подобряване на диалога между местните власти на Турция и ЕС (България) и укрепване на капацитета на местните власти чрез изготвяне на „Местна стратегия за адаптиране към изменението на климата за целите на действия, основани на климата и околната среда“. Специфичните цели на проекта са повишаване на осведомеността на местното нaселение за необходимостта и значението на адаптирането към изменението на климата, осигуряване на  обмен на опит относно адаптирането към изменението на климата между местните административни институции чрез съвместни действия и установяване на сътрудничество между местните власти в Турция и страните от ЕС (България), чрез споделяне на добри практики.

Дейности:

  • Създаване на екип за изпълнение и управление на проекта
  • Създаване на работна група „Климатични промени“ с експерти от България и Турция, която в края на проекта ще подготви Местен стратегически документ за изменението на климата.
  • Подготовка и провеждане на Изследване, за определяне нивото на познания на местното население за важността и необходимостта от неотложни действия за адаптиране към изменението на климата. Изследването ще се проведе в селските райони на Одрин, Турция и община Тунджа, България, обхващайки над 200 земеделски производители. Докладът от проведеното изследване ще бъде наличен на Български и Турски език и ще бъде предоставен на заинтересованите страни.
  • Обучения – основната тема на обученията ще бъде „Ефектът от изменението на климата върху селскостопанското производство и възможност за адаптиране“. Ще бъдат проведени три вида обучения. Първия вид обучения ще бъдат проведени в селата около Одрин, Турция- общо 9 обучения с организирана тричасова програма от обучение на фермери (общо 8 области и 1 център). Ще бъде осигурено участие на младежи. Очакват се около 20 участници да се включат във всяко обучение. Втората серия от обучения ще бъде организирана в Ямбол, България и ще обхване 50 фермери от община Тунджа, с цел да повиши познанията на фермерите в селските райони, относно информацията за ефектите от изменението на климата върху селскостопанското производство. Третата серия от обучения ще бъде насочена към жени, които членуват в женски кооперативи в Одрин и жени, работещи в хранително-вкусовата промишленост в региона на Ямбол. Те ще бъдат обучени как климатичните промени влияят върху производството на храни. Обучението ще продължи три часа. Ще и