Име  на проекта: Обучение за интернационализация на малкия бизнес от област Ямбол

Програма: „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.; Договор № ESF-2101-02-10002, съфинансиран от Европейския социален фонд

Website: http://yambiz.com/hrd/

Продължителност: 18 месеца (2008 – 2009 )