Ямболска търговско-промишлена палата  участва активно в реализацията на редица проекти с Европейско и национално финансиране. Основната тема, върху която работи е подкрепата и насърчаването на предприемачество в различни сфери на икономика и живота, повишаване на компетенциите и професионалното развитие, залагайки на иновативни инструменти за обучение, обмяна на добри практики с изявени  представители в международен аспект и посещения на значими изложения и панаири.  Организацията работи по проекти, резултатите от които са пряко насочени и се изразяват в специфична експертиза и финансова помощ за микро и малки фирми, предприемачи. Всички те включват обучения за стартиране и управление на собствен бизнес, ключови компетенции, обучение по чужди езици и професионални обучения.