Проектът FinFluencers има за цел да разработи и предложи на младите хора, на възраст между 19-29 години, онлайн обучение, което да ги подкрепи при вземането на информирани и уверени финансови решения като участници в икономическия живот, производители, потребители, професионалисти, предприемачи, служители, имайки предвид пряката положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на хората.

Проектът, стартира в края на 2021 г. и ще продължи 24 месеца, за да създаде методологии, инструменти, ръководства и да допринесе за финансовата грамотност на младите хора от петте участващи страни,но и не само.

Проектът FinFluencers работи за финансово ограмотяване на младите хора на възраст между 19-29 години.

Финансовата грамотност подпомага  младите хора да:

  • разбират функционирането на финансовия контекст, в който живеят;
  • разбират финансовите рискове и възможности;
  • взимат рационални и информирани решения (включително предприемачески такива);
  • знаят къде могат да получат помощ за финансова грамотност;
  • могат да предприемат ефективни действия за повишаване на благосъстоянието си;
  • станат независими и самостоятелни

Изпълнението на проекта, започна с провеждането на широкомащабно първично и вторично проучване в България, Гърция, Република Северна Македония и Португалия, за събиране, обобщаване и сравняване на количествена и качествена информация за нивото на финансови умения и идентифицаране на пропуските на основната целева група на проекта, чрез различни инструменти, а именно анализ на вече съществуващата информация, онлайн проучване, фокус групи и качествени интервюта.

Партньорите реализираха изследване на национално ниво, следвайки обща методология, насоки и инструменти. Имаха за цел да идентифицират съществуващи добри практики и успешни инициативи за финансова грамотност и финансово образование, които вече са достъпни за младите хора в национален мащаб.Изследването се проведе между февруари и април 2022 г., като първо се проведе кабинетно проучване на вече съществуваща информация и ресурси.

Методологията за провеждане на изследването включи и анализ на мнението и на вторичната целева група на проекта, а именно експерти, обучители и представители на НПО/МСП, работещи и подкрепящи млади хора по различни теми.

Представители на тази целева група участваха в индивидуални интервюта, както и в общи групови дискусии. Бяха проведени общо 8 групови дискусии в четирите страни, състоящи се от до 10 души всяка.

До момента са получени следните данни от четирите държави, участващи в проучването:

  • Общите нива на финансова грамотност на населението в България, Гърция и Северна Македония са по-ниски от средните за ЕС.
  • Младите хора (на възраст 18-29 години) имат по-ниски резултати относно финансова грамотност и финансово отношение от останалата част от извадката, постоянно и значително. Те също така са склонни да имат по-ниски финансови познания и по-малко разумно финансово поведение.
  • Мнозинството от хората искат да повишат финансовите си познания, а процентът на хората, които го потвърждават, варира ме