На 18.06.2020, Ямболска търговско-промишлена палата ще проведе пресконференция за представяне на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”(NoCB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ  11:00 ЧАСА

НА 18 ЮНИ 2020 г. /ЧЕТВЪРТЪК/

В КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 1, ЕТ. 1, ГР. ЯМБОЛ

Водещ партньор по проекта е Областната Управа на Сулоглу, Турция, а Ямболска търговско-промишлена палата е партньор от България. Проекта се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество от втората покана за проекти предложения на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Основната цел на проекта е да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм, свързана с религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, неправителствените организации и местните власти за представянето на неизвестни или неразвити форми на туризъм. Групата от инициативи ще съдържа нови възможности за популяризиране на желаните и досега неизвестни дестинации, свързани с историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

Пресконференцията е насочена към всички местни и регионални медии и заинтересовани страни, за да получат повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времеви график на дейностите и възможности за включване в тях.

Повече информация относно проекта, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/

За информация и потвърждение: тел. 046/ 66 29 39, e-mail: yccibg@gmail.com