Европейската комисия създаде Пакт за умения – модел за споделено развитие на уменията в Европа. Компаниите, техните служители, националните, регионалните и местните власти, социалните партньори, секторните организации, доставчиците на образователни услуги, търговските палати и службите по заетостта ще имат ключова роля.

За да подкрепи устойчивото възстановяване, преминаването към зелените и цифровите технологиии и изпълнението на стратегиите за МСП, Комисията приканва публични и частни организации да обединят усилията си и да предприемат конкретни действия за повишаване на уменията и квалификацията на европейските граждани.

Пактът е първата от планираните дейности по Европейската програма за уменията и стартира официално на 10 ноември 2020 г.

Кой може да се присъедини към пакта?

 • Отделни компании или други частни или публични организации
 • Регионални или местни партньори
 • Индустриални екосистеми или междусекторни партньорства

Как можете да се присъедините към Пакта?

Можете да се регистрирате тук.

Всички членове на Пакта трябва да подпишат Хартата и да спазват нейните ключови принципи.

Основни принципи на Хартата:

 • Насърчаване на култура на учене през целия живот за всички;
 • Изграждане на силни партньорства за развитие на умения;
 • Извършване на мониторинг на предлагането /търсенето на умения и прогнозиране на нуждите;
 • Полагане на усилия срещу дискриминацията и в полза на равенството между половете;

Какво ще предложи Пактът за умения?

От 2021 г. Комисията ще подкрепя подписалите Пакта чрез специални услуги:

 • осигуряване на подкрепа чрез Мрежов център за намирането на партньори и провеждането на срещи за създаване на партньорства;
 • свързване със съществуващи инструменти на ЕС, например Europass, EURES и Европейскатата мрежа на публичните службите по заетостта;
 • насърчаване на дейността на членовете на Пакта;
 • Център за знания ще осигурява уеб семинари, информация за политиките и инструментите на ЕС, информация за проекти и най-добри практики;
 • Център за насоки и ресурси ще осигурява достъп до информация за съответните възможности за финансиране, улесняване на обмена на информация между членовете на Пакта и националните / регионалните власти.