Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката

Информация за приложимия режим на държавна/минимална помощ, както и за допустимите за финансиране дейности  ТУК

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Напомняме, че БТПП, като регистриращ орган към „Информационно обслужване” АД, предлага лесна и удобна процедура за получаване на удостоверение за електронен подпис – за повече информация   ТУК.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на19. 05. 2017г.

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com

Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града