Европейският съюз планира да състави изисквания за екопроектиране за професионални металообработващи машини и оборудване за заваряване. Изискванията за екопроектиране се отнасят до ефективността, с която тези уреди използват енергия и суровини. Мерките ще се прилагат във всички държави от ЕС, като се осигури равнопоставеност на производителите и се даде възможност на потребителите да съпоставят ефективността при използването на енергия и суровини от тези продукти в рамките на Съюза.
Целта е също така да се съберат допълнителни мнения от държавите членки, други публични органи, промишлени групи, НПО и други заинтересовани организации.
Обществената консултация ще предостави информация за общата оценка и оценката на въздействието, които ще бъдат изготвени от Комисията при подготовката на специфичните за тези продуктови групи регламенти.
Участниците са поканени да представят своето мнение чрез онлайн въпросника (EUSurvey).