В процес на реализация е една от най-мащабните и основополагащи дейности по проекта, а именно информационно изследване, за идентифициране нагласите и интересите на гражданите от двете страни на границата/ Ямбол,България- Сулоглу, Турция/, към основните религии, толерантност към религиозните ценности, интерес към обекти на културно-историческо наследство, традиции и обичаи, свързани с религиите и превръщането им в туристически атракции.

Анкетната карта, може да намерите тук. Изследването е със срок до 18.05.2020. Може да изпратите попълнения въпросник или на е-mail или да го предадете в офисите на партньорите:

Ямболска търговско-промишлена палата, България:

България, Ямбол 8600, ул. Раковски 1

E-mail: yccibg@gmail.com

Областна Администрация на Сулоглу, Турция

Турция, Сулоглу 22560, Merkez Mah. Edirne Cad. Hükümet Konağı No. 13

Email: kaymakamlik@suloglu.gov.tr

Изследването цели да обобщи мненията на не по-малко от 150 души от трансграничния региона на Ямбол, България и 150 от трансграничния регион на Сулоглу,Турция.

Проучването ще продължи с компютърната обработка на резултатите, което гарантира неговата достоверност и представителност. На база на събраните данни ще бъде изготвен анализ с обобщени становища от двете страни/ България и Турция/, подкрепен с диаграми и графики.

Анализът от изследването ще бъде свободно достъпен на страницата на проекта: https://trip.yccibg.com/. Анализът ще изведе теми и проблеми, които ще бъдат дискутирани и по които ще се работи и в последващите дейности в проекта, като международни обмени посещения. Анлизът ще бъде и свободно достъпен в електронен формат в офисите на партньорите по проекта.