План на Европейският съюз за кръговата икономика до 2050 г. и какви допълнителни мерки предлага Парламентът за по-малко отпадъци и по-дълъг живот на продуктите.

Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята. Ограничеността на суровините и проблемите с климата изискват преминаването от общество, което използва и хвърля, към въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика.

Настоящата криза вследствие на коронавируса подчертава слабостта на веригите за доставки и засяга малкия бизнес и индустрията. Развитието на кръгова икономика, в която ресурсите и продуктите се използват продължително и се рециклират, ще намали емисиите на въглеродни емисии, ще стимулира икономическия растеж и ще създаде възможности за работа.

Планът на ЕС за кръгова икономика

През март 2020 г. Европейската комисия предложи нов план за действия за кръговата икономика. Той е в съгласие с целта за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и акцентира върху предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци и управлението им.

Парламентарната комисия по околна среда подкрепи плана на 27 януари и призова за обвързващи цели за използването и потреблението на материали към 2030 г. Докладът ще бъде подложен на пленарно гласуване на пленарната сесия през февруари.

Преход към устойчиви продукти

Европейският съюз иска да изгради пазар с екологично устойчиви продукти, чието производство и потребление не изисква въглеродни емисии и разхищение на материали. Затова Комисията предлага разширяване на обхвата на директивата за екодизайна, която за момента се концентрира върху енергопотреблението на продуктите. Депутатите искат новите правила да бъдат приети през 2021 г.

Парламентът също така подкрепя инициативи за борба с планираното овехтяване на продукти, за подобряване на издръжливостта им и възможностите за поправка. Депутатите настояват, че потребителите трябва да разполагат с нужната информация за екологичното въздействие на продуктите и услугите, които купуват. Освен това Парламентът иска от Комисията предложения за борба с необоснованите твърдения на компании, че защитават околната среда.

Инициативи в ключови сектори

Европейската комисия е идентифицирала седем ключови сектора за изграждане на кръговата икономика. В тях са нужни промени на различните етапи от веригата – от дизайна през производството до използването им от крайните потребители.

  1. Пластмаса

Парламентът подкрепя европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, която поставя за задача извеждането от употреба на продукти с микрочастици пластмаса.

  1. Текстил

Производството на платове и облекла изисква много суровини и вода, като по-малко от 1% от дрехите се рециклират. Депутатите искат мерки срещу замърсяването на океаните с микрофибри и по-строги изисквания за използването на води.

  1. Електроника и информационни технологии

Електрическите и електронните отпадъци са най-бързо растящата група отпадъци в ЕС и по-малко от 40% от продуктите се рециклират. Парламентът се